cá cược bóng đá 88

วิธีการใช้งาน VAT/ NO VAT ในรายการซื้อ/ ขาย/ คืนและรับคืนสินค้า

ฟังก์ชั่น VAT/ NO VAT เหมาะสำหรับธุรกิจที่จำหน่ายทั้งสินค้าที่มีภาษีและไม่มีภาษี เช่น ธุรกิจพืชผลทางการเกษตร อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง เป็นต้น สำหรับร้านค้าที่สนใจใช้งานฟังก์ชั่นดังกล่าวในรายการซื้อขายต่าง ๆ บนระบบ ZORT สามารถทำขั้นตอนด้านล่างได้ดังนี้   VAT/ NO VAT จะมีผลกับรายการดังต่อไปนี้ 1. รายการซื้อ 2. รายการขาย 3. รายการคืนสินค้า 4. รายการรับคืนสินค้า   ***ในคู่มือนี้จะเป็นตัวอย่างการสร้างรายการขาย***   1. ไปที่เมนู “รายการขาย” หัวข้อ “ดูรายการขาย” 2. กดปุ่ม “สร้าง”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  3. เลือกรายการสินค้าที่ต้องการ 4. ระบบจะคำนวณภาษีตามสินค้าและประเภทภาษีที่เลือกเอาไว้  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  5. เมื่อกรอกข้อมูลรายการขายเรียบร้อยแล้ว ให้กด “บันทึก”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

    6. ระบบจะสร้างรายการขายขึ้นมา โดยจะแสดงช่องคอลัมน์ภาษีให้ด้วย  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

การคำนวณ VAT/ NO VAT แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้

 

1) การคำนวณ VAT/ NO VAT กรณีทั่วไป

  ยกตัวอย่างเช่น สร้างรายการขายสินค้า A ราคา 100 บาท มีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% สินค้า B ราคา 100 บาท ไม่มีภาษี และสินค้า C ราคา 100 บาท มีภาษีมูลค่าเพิ่ม 0% · สีน้ำเงิน : ระบบจะนำเฉพาะรายการสินค้าที่มีภาษีมาคำนวณในช่อง “ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%)” เช่น สินค้า A ราคา 100 บาท ระบบคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 6.54 บาท มูลค่าก่อนรวมภาษี 93.46 บาท มูลค่ารวม 100 บาท · สีเหลือง : รายการสินค้าที่ไม่มีภาษี จะแสดงข้อมูลอยู่ในช่อง “มูลค่ารายการไม่มีภาษี” เช่น สินค้า B ราคา 100 บาท จะแสดงข้อมูลมููลค่ารายการไม่มีภาษี 100 บาท · สีเขียว : รายการสินค้าที่มีภาษี 0% จะแสดงข้อมูลอยู่ในช่อง “มูลค่ารายการภาษี 0%” เช่น สินค้า C ราคา 100 บาท จะแสดงข้อมูลมูลค่ารายการภาษี 0% 100 บาท  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

2) การคำนวณ VAT/ NO VAT กรณีใส่ส่วนลดต่อหน่วย

ยกตัวอย่างเช่น สร้างรายการขายสินค้า A ราคา 100 บาท มีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% มีส่วนลดต่อหน่วย 10 บาท ยอดรวมเป็น 90 บาท ระบบจะคำนวณภาษีจากยอดสินค้า 90 เท่านั้น เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 5.89 บาท มูลค่าก่อนรวมภาษี 84.11 บาท มูลค่ารวม 90 บาท    

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

   

3) การคำนวณ VAT/ NO VAT กรณีใส่ส่วนลดท้ายบิล

  กรณีใส่ส่วนลดท้ายบิล ระบบจะคำนวณส่วนลดแบบเฉลี่ยตามจำนวนรายการสินค้าที่เลือกไว้ เช่น มีรายการสินค้า 3 รายการ ราคา 100 บาท ใส่ส่วนลดท้ายบิล 90 บาท ระบบจะคำนวณได้ดังนี้ ส่วนลด 90/3 รายการ = 30 บาท แบ่งออกเป็น · สินค้า A ราคา 100 – 30 = 70 บาท · สินค้า B ราคา 100 – 30 = 70 บาท · สินค้า C ราคา 100 – 30 = 70 บาท ***ระบบจะคำนวณภาษีจากยอดหลังหักส่วนลดท้ายบิลแล้ว จากตัวอย่างจะคำนวณจากยอด 70 บาท***  

ยกตัวอย่างเช่น

· สีน้ำเงิน : สินค้า A ราคาหลังหักส่วนลดท้ายบิล คือ 70 บาท ระบบคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 4.58 บาท มูลค่าก่อนรวมภาษี 65.42 บาท มูลค่ารวม 70 บาท · สีเหลือง : สินค้า B ราคาหลังหักส่วนลดท้ายบิล คือ 70 บาท จะแสดงข้อมูลมููลค่ารายการไม่มีภาษี 70 บาท · สีเขียว : สินค้า C ราคาหลังหักส่วนลดท้ายบิล คือ 70 บาท จะแสดงข้อมูลมูลค่ารายการภาษี 0% 70 บาท · สีแดง : ส่วนลดท้ายบิล 90 บาท  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

4) การคำนวณ VAT/ NO VAT กรณีใส่ค่าส่ง

· กรณีใส่ค่าส่งทั่วไป ระบบจะนำค่าส่งคำนวณรวมกับ “มูลค่ารายการที่ไม่มีภาษี” เช่น รายการสินค้า B ราคา 100 บาท ใส่ค่าส่ง 20 บาท ระบบจะนำค่าส่ง 20 บาทไปรวมกับสินค้า B 100 บาท ทำให้ช่องมูลค่ารายการสินค้าไม่มีภาษีแสดงจำนวนเป็น 120 บาท  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  · กรณีใส่ค่าส่งแบบมีภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบจะนำค่าส่งมาคำนวณรวมกับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เช่น สินค้า A ราคา 100 บาท ใส่ค่าส่ง 20 บาทและติ๊กมีภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบจะนำค่าส่งไปรวมกับสินค้า A 100 บาท เป็นมูลค่ารวม 120 บาท ทำให้ช่องภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวณีเป็น 7.85 บาท และมีมูลค่ารวมก่อนภาษีเป็น 112.15 บาท  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

ตัวอย่างการแสดงผล VAT/ NO VAT บนเอกสารแบบทั่วไป

 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

ตัวอย่างการแสดงผล VAT/ NO VAT บนเอกสารแบบฟอร์มใบกำกับภาษี

 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

วิธีคำนวณหัก ณ ที่จ่าย กรณีกดเพิ่มการชำระเงินรายการที่มี VAT/ NO VAT

  ในการคำนวณหัก ณ ที่จ่าย ระบบจะคำนวณจากมูลค่ารวมก่อนภาษีเท่านั้น เช่น สินค้า A ราคา 100 บาท มีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% มาคำนวณหัก ณ ที่จ่าย กรณีหากเป็นสินค้าที่ไม่มีภาษีหรือมีภาษี 0% ระบบจะนำจำนวนเต็มมาคำนวณหัก ณ ที่จ่าย  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

ตัวอย่างการหัก ณ ที่จ่าย

 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

    สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line: @zort โทร 02-026-6423
cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập
cá cược bóng đá f88 cá cược bóng đá châu âu cá cược bóng đá hôm nay FB88 QH88